REGULAMIN PROGRAMU SEROMANIACY.PL

§ 1 DEFINICJE
1. Program – oznacza Program Seromaniacy, czyli program zbierania punktów w serwisie http://www.seromaniacy.pl/.

2. Regulamin Programu - oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestnika Programu w Programie Seromaniacy.pl, w szczególności zasady przyznawania, odejmowania i unieważniania Punktów. Regulamin Programu dostępny jest w serwisie http://www.seromaniacy.pl/. Osoba przystępująca do Programu zapoznaje się z treścią Regulaminu przed rejestracją w Programie. Rejestracja w Programie oznacza akceptację Regulaminu.

3. Regulamin Usługi – oznacza regulamin danej usługi, jaka może być dodatkowo oferowana przez Organizatora w serwisie internetowym http://www.seromaniacy.pl/. Korzystanie przez Uczestnika Programu z danej usługi oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki Regulaminu Usługi. Aktualna lista oferowanych usług i zbiór regulaminów znajduje się na stronie http://www.seromaniacy.pl/regulaminy.html.

4. Organizator - niniejszy program zbierania Punktów w serwisie http://www.seromaniacy.pl/ (Program Seromaniacy) organizowany jest przez Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106528, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Poznań.

5. Zarządzający Programem – niniejszy program zbierania punktów w serwisie http://www.seromaniacy.pl/ jest zarządzany i obsługiwany przez K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 74a, 00-145 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059690.

6. Uczestnik - osoba, która po zapoznaniu się z i zaakceptowaniu warunków Regulaminu Programu oraz po wypełnieniu Wniosku o przystąpienie do Programu bierze udział w Programie Seromaniacy.

7. Punkty - oznaczają punkty przyznane na Konto Uczestnika, w związku z podjętymi przez użytkownika aktywnościami w serwisie Seromaniacy.pl

8. Strony Internetowe Programu – oznaczają stronę: http://www.seromaniacy.pl/ – bez ograniczeń czasowych.

9. Wniosek o Przystąpienie do Programu - oznacza formularz przystąpienia do Programu Seromaniacy.pl, dostępny na Stronach Internetowych Programu, który po wypełnieniu i przesłaniu przez daną osobę ze strony internetowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu Seromaniacy.pl jako Uczestnika.

10. Konto Uczestnika - oznacza konto utworzone za pośrednictwem jednej ze Stron Internetowych Programu, zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, którego identyfikacja w Systemie następuje poprzez adres e-mail Uczestnika.

11. Stan Konta Uczestnika - oznacza aktualną liczbę Punktów zebranych przez danego Uczestnika uwzględniającą Punkty przyznane, wydane i unieważnione. Stan Konta Uczestnika nie jest udostępniany innym podmiotom niż dany uczestnik, z wyłączeniem Organizatora oraz Zarządzającego Programem.

12. Uczestnik - to każda pełnoletnia osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz Zarządzającego Programem, przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada Konto Uczestnika.

§ 2 UCZESTNICTWO
2.1. Uczestnikiem Programu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz Zarządzającego Programem.

2.2. Uczestnik może posiadać w danym czasie wyłącznie jedno Konto Uczestnika.

§ 3 JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU
3.1. W celu wzięcia udziału w Programie Seromaniacy.pl należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dostępny na jednej ze Stron Internetowych Programu Wniosek o Przystąpienie do Programu (Rejestracja) oraz wysłać go do Organizatora drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w polu oznaczającym jego akceptację. Polem identyfikującym Uczestnika jest adres e-mail. Osoby, które zarejestrowały się w serwisie http://www.seromaniacy.pl/ przed 1 lipca 2010 roku, stają się automatycznie Uczestnikami Programu, o ile spełniają wszelkie wymogi określone w § 2 (Uczestnictwo) i nie zdecydują się z niego wystąpić.

3.2. W przypadku zmiany danych zawartych we Wniosku o Przystąpienie do Programu Uczestnik Programu jest zobowiązany do ich aktualizacji poprzez podanie na odpowiedniej podstronie serwisu http://www.seromaniacy.pl/ zmienionych danych.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. PUBLIKACJA WIZERUNKU. INFORMACJE HANDLOWE.
4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

4.3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych we Wniosku o przystąpienie do Programu jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Programie.

4.4. Dane osobowe Uczestnika (zawarte we Wniosku o przystąpienie do Programu, jak również przekazane Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Programie oraz zawarte w formularzach lub ankietach, które Uczestnik wypełnia w związku z uczestnictwem w Programie) są przetwarzane w celu obsługi konta Użytkownika.

4.5. W przypadku, gdy Uczestnik we Wniosku o przystąpienie do Programu wyraził dodatkowo zgody na wykonywanie wobec niego marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.) oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu podmiotów z Grupy Hochland Polska, podany przez Uczestnika adres e-mail jest przetwarzany także w celach marketingowych, w drodze przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), dotyczących Organizatora lub podmiotów z Grupy Hochland Polska.

4.6. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.

4.8. Uczestnik Programu wyraża zgodę i upoważnia Organizatora, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, do utrwalenia, publikowania lub innego rozpowszechniania, ogłaszania, nadawania za pomocą wizji lub fonii we wszelkich środkach masowego przekazu w systemie, standardzie lub formacie oraz w sposób wybrany przez Organizatora, w tym w szczególności w serwisie http://www.seromaniacy.pl/, jego/jej imion, nazwisk, wizerunku lub głosu, przez czas nieokreślony, od momentu rejestracji w serwisie. Uczestnik zgłaszający pomysł, projekt czy przepis, do którego posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych, z chwilą jego zgłoszenia, udziela Organizatorowi konkursu, licencji na korzystanie i rozporządzanie nim, bez dodatkowego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw, w zakresie powielania dowolnym sposobem, wprowadzania do obrotu dowolnym sposobem oraz rozpowszechniania dowolnym sposobem bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5 PRZYZNAWANIE I ODEJMOWANIE PUNKTÓW
5.1. Organizator ma obowiązek przyznać odpowiednią liczbę Punktów na Konto Uczestnika, jeśli podjęte przez Uczestnika aktywności spełniają wymagania i zasady regulaminu. Organizator ma wyłączne prawo ustalania liczby Punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za podjęte przez Uczestnika aktywności.  Aktualne informacje o liczbie przyznawanych Punktów ujęte są w Tabeli Punktów przygotowanej przez Organizatora i udostępnionej na stronie  internetowej  http://www.seromaniacy.pl/.

5.2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany w dowolnym czasie informacji zawartych w Tabeli Punktów za uprzednim zawiadomieniem na stronie http://www.seromaniacy.pl/.

5.3. Uczestnik ma dostęp przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu do informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta Uczestnika, po zalogowaniu się na stronie internetowej http://www.seromaniacy.pl/.

5.4. Organizator informuje, iż ze względu na uwarunkowania techniczne systemu możliwe będą krótkie przerwy w funkcjonowaniu Programu. Uczestnicy będą informowani o przerwach, o których mowa powyżej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, poprzez informację zamieszczoną na stronie http://www.seromaniacy.pl/. Przerwy nie będą trwały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

5.5. Uczestnik nie ma prawa sprzedawania, przenoszenia lub zbywania w inny sposób, Punktów ani praw z nimi związanych. Punkty z Konta Uczestnika nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny). Punkty z Konta Uczestnika nie mogą być także przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

5.6. Zarządzający Programem ma prawo do usunięcia punktów, które Uczestnik programu otrzymał poprzez a) dodanie obraźliwego wpisu na Forum lub b) dodanie przepisu na danie z serem, które nie jest jego własnością czy narusza prawo innych c ) dodanie projektu opakowania, które zostało powielone czy narusza prawo innych. W takich przypadkach każdy z użytkowników otrzyma odpowiednią informację na Koncie Uczestnika. Organizator w takich przypadkach może zdecydować o wyłączeniu czasowym danej aktywności Uczestnikowi, a w szczególności w przypadku, kiedy usunięcie punktów ma miejsce kilkukrotnie.
 
§ 6 ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie zapytania dotyczące Programu (w szczególności dotyczące sposobu naliczania Punktów), Uczestnicy Programu mogą zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od wystąpienia okoliczności, będącej przedmiotem zapytania, przy użyciu formularza internetowego dostępnego na stronie Seromaniacy.pl/kontakt/.

6.2. Zapytania rozpatrywane będą przy udziale specjalisty do spraw informatyki w terminie 10 dni roboczych począwszy od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik Programu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony pocztą elektroniczną.

6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni od wystąpienia okoliczności (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Zarządzającego Programem lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Seromaniacy.  Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

6.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, podpis Uczestnika.

6.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

6.6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym lub mailem wysłanym na adres podany w serwisie http://www.seromaniacy.pl/ w terminie maksymalnie 15 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić Uczestnika telefonicznie o decyzji Zarządzającego Programem.

6.7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Organizator jest uprawniony do przyznawania dodatkowych Punktów na Konto Uczestnika Programu składającego reklamację.

§ 7 ZAKAZ TREŚCI BEZPRAWNYCH
7.1. Uczestnicy Programu nie mogą umieszczać w serwisie http://www.seromaniacy.pl/, ani dostarczać przy pomocy serwisu http://www.seromaniacy.pl/ innym Uczestnikom Programu lub osobom trzecim, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań, o których mowa w niniejszym punkcie, Organizator jest uprawniony, w szczególności, do podjęcia kroków, o których mowa w pkt. 8 (§ 8 Utrata statusu uczestnika programu).

§ 8 UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU
8.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu z Programu ze skutkiem natychmiastowym: a) jeżeli Uczestnik Programu nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu, lub b) jeżeli Uczestnik Programu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, zbiera Punkty w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń Systemu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń systemu. Powiadomienie Uczestnika Programu o wykluczeniu nastąpi poprzez wysłanie e-maila na adres Uczestnika Programu podany przez niego w trakcie rejestracji lub podczas uczestnictwa w Programie.

8.2. Z chwilą wykluczenia z Programu, Punkty zgromadzone na Koncie takiego Uczestnika Programu zostają anulowane, a Konto zamknięte. W takim przypadku, Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek ekwiwalentu.

§ 9 REZYGNACJA Z PROGRAMU
9.1. Uczestnik Programu jest w każdym momencie uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

9.2. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie użytkownik musi skorzystać z przeznaczonego do tego formularza Internetowego umieszczonego w serwisie http://www.seromaniacy.pl/ w jego profilu. W odpowiedzi na rezygnację Uczestnika, na adres e-mail podany przez niego w procesie rejestracji, przesłanie zostanie wiadomość zawierająca odnośnik, kliknięcie którego potwierdza proces rezygnacji z Programu przez Uczestnika.

9.3. Po otrzymaniu e-maila, o którym mowa w pkt. 9.2. (§ 9 Rezygnacja z programu), Organizator anuluje Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu i niezwłocznie zamknie to konto.

§ 10 ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU.
10.1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy programu będą poinformowani o zmianie regulaminu drogą e-mail oraz poprzez publikację regulaminu w serwisie http://www.seromaniacy.pl/. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od momentu poinformowania lub od daty podanej w regulaminie.